سفارش تبلیغ
صبا
دانلودحکایتهای استادهاشمی نژاد(10) (پنج شنبه 87/2/12 ساعت 6:12 عصر)

برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید مردى که گناهان خودرا حساب کردو ازروى ناراحتى مرد- محاسبه نفس‏   427
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید بى اعتنایى به دنیا   428
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید داستان عیاض غلام سلطان محمودغزنوى - بى اعتنایى به دنیا   429
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید تلخ ترین لحظه عمرآیت الله بهارى همدانى- توجه به حوربهشتى‏   430
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید برطرف کردن مشکلات مومنین ازنعمت هاى خداوند است‏   431
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید ثروتمندى که دردنیابه بدهکارانش مهلت مى داد خداهم گناهان اورادرقیامت بخشید   432
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید مواخذه یکى ازاولیاى خدادربرزخ‏   433
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید مرده ایکه درزمان زندگى فقط به درونش رسیدگى کرد   434
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید حاج غلامرضایزدى دعامى کردکه دربهشت ازشرشیطان درامان باشد   435
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید میرزاجوادآقاى تهرانى ازرسوایى درقیامت مى ترسید   436
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید شیخ جوادانصارى دیدهمراه باطابوتى سگى همراه است - خلق بد   437
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید حاج مقدس که درسفرکفنش راهمراه میبرد.مرگ وى درحرم امام على ع‏   438
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید میرزااسماعیل‏اربابى که‏دربیمارستان سوال نکیرین راتکرارمى کردتاوقت مرگ جواب دهد   439
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید بزرگى بخاطراینکه گفت چه باران به موقعى آمده دربرزخ گرفتاربود- ناشکرى    440
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید پیامبرص / گروهى رابه طرف جهنم مى برندچون نسبت به اموال مردم بى توجه بودند   441
دانلود حکایتهای استاد هاشمی نژاد(9) (پنج شنبه 87/2/12 ساعت 6:11 عصر)

برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید مردعربى که به سیدابوالحسن اصفهانى فحش دادسیدبراى اوهندوانه فرستاد   407
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید کسى که کرایه خانه اش عقب افتاده بودنزدسیدابوالحسن اصفهانى رفت‏   408
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید مردیهودى که نزدشیخ مرتضى انصارى نجوم یادمى گرفت.بااخلاق شیخ مسلمان شد   409
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید مردى به علت آزارمنشى سیدش بیمارى اش خوب نمى شد- شیخ رجبعلى خیاط   410
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید علامه قزوینى که نان تازه اى رانخورد   411
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید دوست آیت الله گلپایگانى - سوء عاقبت‏   412
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید مرحوم مجلسى که به گربه اى احسان کرد   413
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید زن آلوده بدلیل آب دادن به سگ گناهانش بخشیده شد   414
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید شترى که جگرش سوراخ بود- داغ فرزند   415
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید مارى مردى رانیش زد حاج غلامرضایزدى عباراتى گفت مردخوب شد   416
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید مردى که حقوق خودرابه طورکامل نمى گرفت - حق الناس‏   417
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید مهدى خلیفه عباسى که سه کاررابه یکى ازعلماى زمانش پیشنهادکرد   418
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید حاج عبدالکریم حائرى درباغى‏مهمان‏بودندانگورنخوردند.انگورمال‏باغ‏همسایه‏بودمال‏حرام‏   419
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید تاجرى ملاهاشم قزوینى رابه باغش دعوت کرد.نمازملاقضاشد- خوردن مال مشکوک‏   420
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید تاجرى که پول شاگردى رابه شاگردش نمى داد- پسرش اورااذیت مى کرد   421
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید قاضى طباطبایى اگردربهشت نمازنباشدچه کنیم‏   422
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید شعرى که امیرکبیرقبل ازکشته شدنش بردیوارنوشت‏   423
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید شیطان که ازساخته شدن طلاونقره خوشحال مى شود- براى گول زدن مردم‏   424
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید شیطان که به خواب ملاقلى نخجوانى آمده بود   425
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید شیخ شاه آبادى - تاجوانى توبه کن‏   426
دانلود حکایتهای استاد هاشمی نژاد(8) (پنج شنبه 87/2/12 ساعت 6:10 عصر)

برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید ایت الله املى که قبل ازرفتن به زیارت باید درخواب اذن دخول مى گرفت بعدمى رفت‏   387
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید شیخ رجبعلى خیاط قرائت درست سوره حمدرابه مردى یاد داد   388
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید ایت الله گلپایگانى‏   389
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید ایت الله بروجردى درتاخیراستادقران حفظ میکرد / غنیمت فرصت‏   390
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید ملامحسن کاشانى / غنیمت فرصت‏   391
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید ملاآقاجان زنجانى که ملائکه رامى دید   392
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید خبرشهادت آیت الله دستغیب توسط امام به او   393
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید ایت الله دستغیب که درخواب قصرى دربهشت دیدکه ناگهان صاعقه اى خرابش کرد   394
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید شیخ رجبعلى خیاط- مردى که‏دچارمشکل بودچون خواهرش ازاودلگیربود   395
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید شیخ رجبعلى خیاط/ رضایت مادر   396
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید تمسخر کردن روایات فضیلت علم    397
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید آیت الله بروجردى که فکرمى کردهیچ کارى براى خداانجام نداده است‏   398
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید ملااحمدنراقى که درکارهایش متواضع بود.علامه مجلسى‏   399
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید شیخ انصارى - برالوالدین‏   400
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید حاج شیخ رجبعلى - نمازاول وقت‏   401
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید آیت الله مطهرى - چیزى که نمى دانید بگویید نمى دانم‏   402
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید میرزاجوادملکى تبریزى - خلوص درنماز   403
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید شیخ حسنعلى تهرانى خرج طلبه اى رامخفیانه مى داد   404
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید شیخ انصارى و خلوص دردرس دادن‏   405
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید آیت الله کوهستانى ودایى اش که یکى ازرجال الغیب رادیدند   406
دانلود حکایتهای استاد هاشمی نژاد(7) (پنج شنبه 87/2/12 ساعت 6:9 عصر)

برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید روزى خدا   367
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید افلاطون که خدارادرهرکارى موثرمى دانست‏   368
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید رسیدن روزى و پاس شدن چک‏   369
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید شیخ جعفرشوشترى - خداراهم درکارهایتان شریک کنید   370
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید پیرزنى ازیکى ازاولیاى خداخواست تابراى برگشتن پسرش دعاکند.لحظه‏برآورده‏شدن دعا   371
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید سیدجمال الدین گلپایگانى دراثربرخورد آدم بدى بوى عطر خودراازدست داد   372
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید زیارت امام زاده داوود   373
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید مادریحیى برمکى که ثروتمنمدبودولى بعد فقیرشد   374
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید مردى درپاهاى خودمیخ بست تابه‏فرشتگان آسیب برساند.به بیمارى خوره درپا دچارشد   375
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید یکى ازسلاطین باجوانى که ماهیگیرى مى کردشریک شد   376
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید روحانى که سوارماشین شدوراننده اورااذیت کرد   377
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید عالمى که درمجلسى قهوه اى رانخوردچون مى دانست قهوه نجس است‏   378
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید مرحوم نراغى/ مردى که همیشه بوى بدحس مى کردبابوى خوب ازحال رفت‏   379
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید معنى خسران ازیک یخ فروش‏   380
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید بزرگى دربرزخ لبانش مجروح بود چون دردنیا همسرش رابد صدامى کرد   381
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید شاگردسیدمهدى قوام نسبت به استادش گمان بدداشت‏   382
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید حاج جوادانصارى همدانى/ پسرى که دوست داشت مقام پدرش رادربهشت ببیند   383
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید کودکى که‏درلجن‏افتاده بودمادرش اورانجات داد-رحمت‏الهى همه‏آلودگى هاراپاک میکند   384
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید پسرى که داشت پدرش راخفه میکرد- پدرچهل سال پیش گلوى پدرش رافشرد. تقدیرروزگار   385
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید تهمت زدن به آیت الله هاشمى نژاد- بى تقوایى‏   386
دانلودحکایتهای استاد هاشمی نژاد(6) (پنج شنبه 87/2/12 ساعت 6:6 عصر)
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید پیامبرص - سریع خواندن نمازمانندنوک زدن کلاغ - عدم حضوردرنماز   347
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید پیامبرص - وقتى گناه مى کنیم خداوندمارامى بیند   348
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید پیامبرص - جمع شدن گناهان برروى یکدیگر   349
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید گریه ابوذربرمرگ پسرش - براى عزاب هایش درقیامت‏   350
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید جبرئیل نزد پیامبرص امدو درمورد مرگ صحبت مى کرد   351
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید وصیت مردى به پیامبرص که انبارخرمایش رابه فقرابدهد   352
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید حضرت دانیال ازخداخواست نان راعزیز کند/قحطى درزمان حضرت دانیال‏   353
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید حضرت ادم ع - ترک اولى. اثرلقمه برروى فرزند   354
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید قحطى درزمان حضرت سلیمان - دعاى مورچه براى باریدن باران‏   355
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید داوودنبى/ اثاراعمال‏   356
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید زنده کردن مرده توسط حضرت عیسى ع . حق الناس/معاد   357
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید مرد گناهکارى که ازموسى بن عمران خواست تا خدا اورا ببخشد   358
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید خداوندکه نگذاشت حضرت موسى ع گوسفندسامرى رابکشد   359
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید خداوندحاجت مردى رابراورده نمى کردچون دردلش مال حرام بود.موسى ابن عمران‏   360
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید خدابه حضرت موسى ع گفت پست ترین بنده من رابیاور   361
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید گناهکارى‏ازموسى‏ع‏خواست تاخدااوراببخشدخداازبنده‏ناراحت شدکه‏گناهش رابه‏بنده‏خداگفته‏   362
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید قبضه روح کردن حضرت ابراهیم ع - ملاقات باپروردگار   363
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید لقمان حکیم که غلام بود- مولایش به اوخربزه اى تلخ داد   364
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید خوردن مال حلال‏   365
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید عابدى باهفتادسال عبادت که خداحاجتش رابراورده نکرد  
دانلودحکایتهای استاد هاشمی نژاد(5) (پنج شنبه 87/2/12 ساعت 6:3 عصر)

برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید پیوستن حبیب بن مظاهربه امام حسین ع و سلام زینب س به حبیب‏   327
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید امام زمان عج قطعه اى نبات به سیدعبدالکریم پینه دوزداده بود   328
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید علامه بحرالعلوم که امام زمان عج علوم راازسینه خودبه سرعلامه واردکردند   329
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید تشرف آیت الله مرعشى و احترام به امام زاده ها   330
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید شیخ شاه آبادى شوهردادن دخترانش به سادات. به لطف حضرت زهراس امیدداشت‏   331
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید دلیل شهادت حضرت فاطمه زهرا س اززبان امام صادق ع‏   332
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید شیخ انصارى دربالاى منبربه احترام مادرسادات بلندمى شد   333
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید پیامبراکرم ص - مردى که به مردم خدمتى کرده بودو به بهشت رفت‏   334
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید توهین کفار به پیامبر ص - فحش ندهید   335
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید تقسیم روزى دربین الطلوعین - پیامبرص‏   336
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید فقیرى درمجلس پیامبرص واردشد ثروتمندى خودراازاودورکرد   337
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید پیامبرص - حسد باغهاى انسان دربهشت رامى سوزاند   338
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید دیوانه ازنظرپیامبرص‏   339
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید مردعربى که ازپیامبردرموردحسابرسى قیامت سوال کرد   340
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید مردى ازپیامبرص درموردزمان قیامت سوال کرد.مردم باکسى که دوست دارندمحشورمى‏شوند   341
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید پیامبر ص / سنگین ترازحسن خلق‏درقیامت چیزى نیست‏   342
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید عصبانیت پیامبرص ازاینکه مردان به صحرارفته و زن و زندگى رارهاکرده بودند   343
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید پیامبرص برالوالدین‏   344
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید پیامبر ص / رباخوارى دردوره اخرزمان‏   345
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید پیامبرص دیدندمردى درنمازباریشش بازى مى کند- عدم حضوراعضا   346
دانلودحکایتهای استاد هاشمی نژاد(4) (پنج شنبه 87/2/12 ساعت 6:2 عصر)

برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید امام صادق ع - احسان به والدین    307
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید دزدى درزمان امام صادق ع دزدى مى کرد و احسان مى نمود    308
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید قل و زنجیرپاى موسى بن جعفرع‏   309
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید یکى‏ازعلماى ربانى براى شفاى پادردش غبارحرم‏امام رضاع به‏اودادنداوبه پایش نزد-ادب‏   310
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید نامه امام رضاع به امام جوادع - رفت وامد بافقیران‏   311
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید چگونگى گرفتن حاجت ازحضرت معصومه س‏   312
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید شیخ حسنعلى نخودکى که شب هاتاصبح روى حرم امام رضاع نماز مى خواند   313
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید امام رضاع - نگاه محبت آمیزبه والدین ثواب حج دارد   314
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید شترى که مى خواستند ذبح کنند شتربه حرم امام رضاع پناه برد   315
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید کمک کردن امام رضاع به مردخراسانى طورى که مردخجالت نکشد   316
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید صله دادن وبخشش حضرت جوادالائمه‏   317
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید امام زمان عج به‏یکى‏ازعلماى بزرگ گفت خدارابه‏مظلومى عمه‏ام‏زینب قسم‏دهیدبراى فرج‏من‏   318
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید یدالله رجبیان مسجدامام حسن ع رادرقم ساخت.امام 20 سال قبل فرموده بودند   319
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید گلایه امام زمان عج ازحقوق بگیرانش که براى اوکارنمى کنند   320
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید انتقام امام زمان عج ازدشمنان‏   321
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید سیدمحمداوى خواب دیدبرادرش شیخ طاووس لقمه‏اى متبرک ازدهان امام زمان عج به‏اوداد   322
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید یکى‏ازعلماى‏اصفهانى درخواب‏ازامام زمان عج کتابى طلب کردامام کتاب مفتاح‏الفلاح‏شیخ بهائى‏   323
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید ایت الله وحیدخراسانى که خجالت مى کشیدخودراسگ استان امام بداند   324
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید امام زمان عج - هرکس درمجلس عزاى اجدادم براى ظهورمن دعاکند من برایش دعامى کنم‏   325
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید شیطان که نمى گذاشت جوانى پول امام زمان عج رابدهد   326
دانلودحکایتهای استاد هاشمی نژاد(3) (پنج شنبه 87/2/12 ساعت 5:44 عصر)
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید روضه‏اى که براى میرزاى شیرازى خواندند و میرزا غش کرد   287
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید زائرى ازامام حسین ع خواست تا درقیامت امام اورا پیداکند   288
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید امام حسین ع که به تمام قددرمقابل حضرت زینب س مى ایستاد   289
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید مردى که سلمان راباحضرت ابوالفضل ع مقایسه کرد- خواب امام حسین ع رادید   290
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید وقتى خون صورت قمربنى هاشم راپوشاند نمازایات درکربلا واجب شد   291
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید گله حضرت فاطمه الزهراس ازیکى ازفقهاى نامداربراى زیارت نکردن حضرت عباس ع‏   292
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید امام حسین ع درکربلا نماز اول وقت مى خواند   293
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید حبیب ابن مظاهرکه دوست داشت به دنیابرگرددتابرمظلومى امام حسین ع گریه کند   294
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید سربریده حبیب ابن مظاهر و گریه پسر حبیب‏   295
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید امام زین العابدین ع که بامادرشان هم غذانمى شدند   296
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید امام زین العابدین که هرشب روى جایى اززمین نمازمى خواند- شهادت زمین درقیامت‏   297
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید امام سجاد ع که جایگاه جابردربهشت رابه اونشان داد   298
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید زین العابدین ع که وقتى صدقه مى داددست خودرامى بوسید- دست خدا   299
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید امام صادق ع    300
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید فرد نصرانى ازتشنگى ازحال رفته بود.امام صادق ع فرمودند سیرابش کنید   301
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید امام صادق ع - حب ذات    302
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید امام صادق ع درنمازصداى حضرت حق راشنیدند   303
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید صوفیان‏صوفى‏نزدامام‏صادق ع رفت.امام‏براى‏آبروى‏مسلمین‏لباس‏نووبراى‏خدالباس خشن‏مى‏پوشید   304
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید مردى درزمان امام صادق ع روزى خود راازمردم مى دانست - شرک به خدا   305
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید امام صادق ع به جابرجعفى - برالوالدین حتى اگرمشرک باشند   306
دانلود حکایتهای استاد هاشمی نژاد(2) (پنج شنبه 87/2/12 ساعت 5:43 عصر)

برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید کنیزى به امام حسن مجتبى ع شاخه گلى داد وامام اوراآزادش کرد   267
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید بخشش و کرم امام حسن مجتبى ع‏   268
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید اشک برعزاى امام حسین ع دریاى اتش راخاموش مى کند   269
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید سالم ماندن دست و سینه عزادار امام حسین ع‏   270
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید بچه هندى که دست وسینه اش نمى سوخت چون براى امام حسین ع عزادارى کرده بود   271
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید گرفتن روضه براى امام حسین ع - دادن چاى باقند   272
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید شریح قاضى که خانه بزرگى خریده بود- قاضى فاسد   273
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید پیرمردى که به حرم امام حسین ع رفت و مرد   274
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید یهودى درحرم امام حسین ع‏   275
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید افتخار زمین کربلا به وجود امام حسین ع    276
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید ابن عباس/ سرخى آسمان درروزعاشورا   277
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید گریه امام على ع براى امام حسین ع‏   278
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید دورشدن اتش ازتهران به واسطه حضرت زهرا س - گریه براى امام حسین ع درتهران‏   279
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید شیخ شوشترى - گریه‏براى‏امام حسین ع باعث شادشدن دل زهراس میشود.باعث روشنى قبرمیشود   280
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید سلمان/ امام على ع امام حسین ع رادروادى کربلا دیدو گریه کرد   281
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید زن آلوده‏اى درزمان امام صادق ع خاک‏اوراقبول نمى کرد.تربت امام حسین‏ع بربدن ریختند   282
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید امام صادق ع به مفضل فرموداگرمى خواهى خدارادرعرش ببینى به زیارت کربلابرو   283
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید ام سلمه که دیدپیامبرص بدن امام حسین ع را مى بوسد   284
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید گریه ابراهیم خلیل الله براى امام حسین ع‏   285
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید ایت الله خوانسارى‏وامیدش به تشرف مجالس عزاى امام حسین ع‏   286
دانلود حکایتهای استاد هاشمی نژاد(1) (پنج شنبه 87/2/12 ساعت 5:42 عصر)
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید علامه جوادى املى - على ع در بهشت است    247
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید قصاب -امام على ع‏   248
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید بعداز پیامبر ص على ع اشرف مخلوقات است‏   249
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید عیادت پیغمبر از امام على ع که چشم درد داشت‏   250
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید گریه پیامبر ص براى سرشکسته امام على ع درجنک    251
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید حارث همدانى که خیلى امام على ع رادوست داشت    252
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید درخواست امام على ع ازپیامبر براى اینکه على ع را دعاکند   253
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید یکى ازفقها خواب حضرت زهراس رادید.حضرت به اوگفت خدارا به امیرالمومنین قسم بده‏   254
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید حضرت على ع‏   255
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید امام على ع / گرماى حمام ادم را به یادجهنم مى اندازد   256
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید امام على ع که به خداگفت که بدون ملائک روى شانه اش هم گناه نمى کند   257
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید امیرالمومنین ع.پایان زندگى خوب‏   258
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید اختلاف فقهى سید علم الهدى باشیخ مفید - پاسخ امام على ع به آنها   259
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید عمر زیاد کلاغ به خاطر دعاى امام على ع است‏   260
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید دراوردن تیرازپاى امام على ع درنماز.شیرینى ذکرحق‏   261
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید شهادت جعفرطیار بازبان روزه‏   262
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید سیل درمدائن زمان سلمان - سبکباربودن‏   263
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید طیورکه دوست داشتندخوراک سلمان شوند   264
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید کمک امام على ع به سائل‏   265
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید شیخ على اکبرترک نتوانست روضه امام حسن ع بخواند.حضرت زهراس ازاوناراحت بود   266
 
 • بازدیدهای این وبلاگ ?
 • امروز: 112 بازدید
  بازدید دیروز: 91
  کل بازدیدها: 523308 بازدید
 • ?پیوندهای روزانه
 • درباره من
 • فهرست موضوعی یادداشت ها
 • مطالب بایگانی شده
 • موضوع درباره امام زمان
  رضایت از خدا و از زندگی
  شرح دعای صحیفه
  شهدا از دیدگاههای مختلف
  امام سجاد و سختیهای بزرگ
  امام سجاد و جدش رسول الله
  امام سجاد و پناه به خدا
  امام سجاد و روز شب
  امام سجاد و فرشتگان
  حکایات هاشمی نژاد-400حکایت
  حکایات فاطمی نیا-100 حکایت
  حکایات استاد دانشمند-120 حکایت
  حکایات شیخ احمدکافی_60حکایت
  حکایات انصاریان_120حکایت
  حکایات مرحوم فلسفی_ 45حکایت
  حکایات شهید دستغیب_ 50 حکایت
  متن حکایات علامه حلی_10حکایت
  متن6حکایت از شیخ صدوق
  متن حکایاتی از شیخ عباس قمی_ره
  متن حکایات شیخ مرتضی انصاری
  وصال یار(1)
  وصال یار(3)
  وصال یار(2)
  وصال یار(4)
  وصال یار (5)
  وصال یار (6)
  یقین و محبت (1)
  یقین و محبت(2)
  یقین و محبت (3)
  یقین و محبت (4)
  هیئت علیه هیئت
  ملکوت انسان (1؛2؛3)
  مکتب عشق
  آسمانی شدن
  جهاد علمی
  توبه
  اخلاق کریمان
  موفقیت و سعادت
  متفرقه ها-مهم
  دید ما نسبت به مردم
  عمل به فرهنگ شهادت
  لینک ارگانهای مختلف و مراکز گوناگون
  هر چه می خواهد دل تنگت بپرس
  دانلود شبهات وهابیت و مسائل مربوطه
  فتاوای خنده دار و مستند وهابیها
  حکایت مختلف شخصیه دیدن داره ها
  تصاویر موضوعی
  افتخار خدمت به مردم(1؛2؛3)
  حرف حساب اینجاست...
  دانلود سخنرانی های حضرت امام خمینی
  منبر های آقای فاطمی نیاء-72 منبر
  منبر های آقای دانشمند
  منبر آقاتهرانی
  منبر آقای صدیقی
  منبر علامه مصباح یزدی
  منبر مرحوم فلسفی
  منبر مرحوم کافی
  منبر استاد مردانی
  منبر حجه الاسلام هاشمی نژاد
  پیرامون امام زمان-آیه الله ناصری
  طب قرانی-استاد خدادادی
  طب اسلامی -دکتر روازاده
  شخصی هاش این توست
  اخلاق(آقا تهرانی)
  شیعه...
  عکسها به سلیقه من...
 • اشتراک در خبرنامه
 •  
 • لینک دوستان من
 • لوگوی دوستان من
 • آهنگ وبلاگ من
 •